• Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

   • 14.11.2019 11:32
   • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
   • Medzi najžiadanejšie prednášky na našej škole patria prednášky: efektívne učenie sa žiakov, prevencia kyberšikany, profesijná orientácia a profitestovanie či téma partnerských vzťahov. 

     

    V máji sa naši žiaci zúčastnili pilotného programu CPPPaP zameraného na rozvíjanie komunikačných zručností stredoškolákov. V rámci troch blokov sa žiaci druhého ročníka zoznámili so základmi komunikačných techník, všímali si verbálnu a neverbálnu komunikáciu, naučili sa primerane reagovať v bežných i v konfliktných situáciách, trénovali efektívne formy komunikácie cez spoznávanie komunikačného partnera až po najčastejšie chyby v komunikácii.

     

    Nadobudnuté vedomosti a zvlášť zručnosti žiaci určite využijú v súkromnom, ale i v pracovnom živote.

     

     

    JR

   • Naspäť na zoznam článkov