• Budovanie „informačného mostu“ ako forma spolupráce našej školy s univerzitou

   • 10.01.2017 17:29
   • V predvianočnom čase, dňa 14. decembra 2016, sa uskutočnilo stretnutie medzi riaditeľkou Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska 18, Žilina p. Ing. Gabrielou Pažickou a vedením Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  Žilinskej univerzity v Žiline pod vedením p. doc. Dr. Ing. Margity Majerčákovej a prodekana fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť - p. doc. Ing. Radovana Madleňáka, PhD.

   • K tomuto stretnutiu nedošlo iba so zámerom napĺňať úlohy spolupráce stredných a vysokých škôl, vyplývajúce s aktuálnej stratégie rozvoja školstva v Slovenskej republike, ale vyplynulo aj z potrieb oboch zúčastnených strán. Spolupráca takéhoto zamerania nie je v tomto prípade niečím úplne novým, pretože na Katedre spojov  pôsobí aj gestorka študijného odboru – Škola podnikania, Súkromnej strednej odbornej školy, prof., Ing., Mária Rostášová, PhD.

    Zmyslom spolupráce je vybudovať - obrazne povedané „informačný most“, ktorým by sa posilnila možnosť odborného rastu študentov strednej školy. Zároveň by vznikla príležitosť pre študentov strednej školy, prezentovať svoje doterajšie odborné znalosti na vysokoškolskej pôde. Pridanou hodnotou takejto spolupráce je, že študenti by sa už počas štúdia na strednej škole mohli zoznámiť s prostredím, atmosférou a formami výučby vysokej školy, na ktorej by mohli v budúcnosti študovať.

    V rámci uskutočneného stretnutia boli navrhnuté určité formy spolupráce, ktoré by spočívali nielen vo vzájomných stretnutiach na úrovni vedenia, ale aj v odborných konzultáciách pre pedagógov, v realizácii workshopov a prednášok z predmetov, ktoré sa učia na strednej škole, ale v štúdiu ktorých sa pokračuje aj na vysokej škole (napr. účtovníctvo, informatika, marketing a manažment, a pod.) Študijné programy, ktoré Katedra spojov zabezpečuje (Elektronický obchod a manažment, Poštové služby a technológie) veľmi úzko nadväzujú na obsah výučby na predmetnej súkromnej strednej odbornej škole a vzájomnou spoluprácou počas štúdia sa docieli aj to, že študenti budú kvalitne pripravení na prijímacie pohovory pri prejavenom záujme o štúdium týchto študijných programov. 

     

    Veríme, že takto koncipovaná spolupráca bude obohatením a vzájomným povzbudením pri budovaní kvality  stredného odborného a vysokoškolského vzdelávania a v prospech terajších študentov strednej školy a budúcich študentov vysokej školy, ktoré takéto vzájomné prepojenie chcú realizovať.

     

   • Naspäť na zoznam článkov