• Predmetové komisie

    • Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy, ktorých úloha spočíva v podieľaní sa na výchovnej a vzdelávacej činnosti školy, participujú na rozhodovaní a správnom fungovaní školy ako jednotného integrovaného celku.

     Predmetové komisie zriaďuje riaditeľ školy. Na našej škole pracujú dve predmetové komisie:
     PK – odborných predmetov
     PK – všeobecno-vzdelávacích predmetov, v rámci komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov pracuje sekcia cudzích jazykov.

     Predmetové komisie budú svoju pozornosť zameriavať na odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov pre rok daný školský rok jednotlivé aktivity školy, budú zosúladené s ponukami a odporúčaniami POP.
     Každá predmetová komisia samostatne vypracuje svoj plán, ktorý bude zahŕňať plánované aktivity jednotlivých sekcií a tiež aj potrieb a záujmov žiakov a školy.


     Plány práce PK  tvoria samostatnú dokumentáciu.

    • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie