• Predmetové komisie

    • Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy, ktorých úloha spočíva v podieľaní sa na výchovnej a vzdelávacej činnosti školy, participujú na rozhodovaní a správnom fungovaní školy ako jednotného integrovaného celku.

     Predmetové komisie zriaďuje riaditeľ školy. Na našej škole pracujú dve predmetové komisie:
     PK – odborných predmetov
     PK – všeobecno-vzdelávacích predmetov, v rámci komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov pracuje sekcia cudzích jazykov.

     Predmetové komisie budú svoju pozornosť zameriavať na odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov pre rok daný školský rok jednotlivé aktivity školy, budú zosúladené s ponukami a odporúčaniami POP.
     Každá predmetová komisia samostatne vypracuje svoj plán, ktorý bude zahŕňať plánované aktivity jednotlivých sekcií a tiež aj potrieb a záujmov žiakov a školy.


     Plány práce PK  tvoria samostatnú dokumentáciu.