• Profil školy

    • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

      

     Zahraničná prax v Londýne je mimoriadna príležitosť pre žiakov, ktorú získala  naša Súkromná stredná odborná škola už po druhýkrát.

      

     Ekonomika a prax, spojenie teórie a praktických skúseností, aj tak by sme mohli definovať podstatu nášho odboru – škola podnikania. V tomto odbore už deviaty rok vzdelávame našich žiakov a pripravujeme pre odbornú, ekonomickú prax, či štúdium na vysokej škole.

     Školský vzdelávací program je orientovaný  na  ekonomiku, právo a podnikanie, čo je v dnešnej dobe veľmi zaujímavou kombináciou pre uplatnenie sa v praxi, ale i výborným základom pre pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu na ekonomických, právnických či pedagogických školách.

     Široká ponuka ekonomických predmetov umocnená znalosťou nevyhnutných právnych noriem orientovaných do oblasti ekonomiky, poskytne dobrý základ absolventovi pri výbere svojho budúceho povolania.

     Počas štvorročného štúdia je možné získať aj certifikáty v oblasti účtovníctva od firmy Kros, či osvedčenie o štátnej skúške z administratívy a korešpondencie z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

     Veľký dôraz kladieme aj na výučbu jazykov. Anglický jazyk je nosným cudzím jazykom, ktorý sa vyučuje v 5-hodinovej dotácií týždenne počas štyroch rokov, ďalším cudzím jazykom je nemecký alebo ruský jazyk, s hodinovou dotáciou v 1. a 2. ročníku 3 hodiny a v 3. a 4. ročníku po 2 hodiny týždenne.

     Nadobudnuté odborné ekonomické vedomosti si naši žiaci overujú na pravidelnej odbornej praxi, ktorá sa uskutočňuje v treťom a štvrtom ročníku v dĺžke dvoch týždňov.

     Naša snaha smeruje k spolupráci nielen s firmami ekonomického zamerania nachádzajúcimi sa na Slovensku, ale aj so zahraničnými partnermi. Nadviazali sme  spoluprácu s anglickou spoločnosťou ADC College, zameriavajúcou sa na celoživotné vzdelávanie. Na základe získaného grantu z Európskej únie sa mohlo 15 žiakov našej školy zúčastniť odbornej praxe priamo v londýnskych firmách, cestovných kanceláriách a tiež hoteloch na jeseň 2011 a taktiež v školskom roku 2014/2015  už po druhýkrát vycestovalo 20 žiakov na odbornú prax do Londýna, kde vďaka prostriedkom Európskej únie, mali možnosť si overiť nielen svoje vystupovanie, vrodenú či získanú inteligenciu, ale i svoje jazykové znalosti.

     Prioritou celého kolektívu pedagógov je mládež predovšetkým vzdelávať, ale i vychovávať a taktiež napomáhať odbornému i osobnostnému rastu.

                                                                                                               Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                    riaditeľka školy