• Socialne štipendiá

    • Štipendiá v školskom roku 2023/2024

      

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      

     Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v  školskom roku 2023/2024 je:

      

     a) 61,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane.

                         Suma mesačného štipendia predstavuje 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

      

     b) 42,96 € -pri priemernom prospechu žiaka 2,1 do 2,5 vrátane.

                        Suma mesačného štipendia prestavuje 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

      

     c) 30,69 € - pri priemernom prospechu žiaka  2,6 do 3,5 vrátane.

                        Suma mesačného štipendia predstavuje 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších

     predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

      

     V školskom roku 2020/2021 majú sumy životného minima nasledovné hodnoty:

      268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

     Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

      Zmeny nastali v tlačivách žiadostí a to:


     Žiadosť o poskytnutie štipendia

     ziadost-stredoskolske-socialne-stipendium-2023.pdf

     K žiadosti treba priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že tvoja rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb.

     V žiadosti podpisuješ aj písomný záväzok, že oznámiš škole všetky zmeny, ktoré  môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia (napr. niekto z rodičov sa zamestná a príjem tvojej rodiny tak presiahne sumu životného minima...) a že vrátiš celú sumu neoprávnene poberaného štipendia, ak si uviedol nesprávne údaje v žiadosti alebo neohlásil zmenu. 

     Ak je priemerný mesačný príjem v domácnosti nižší než vypočítaná maximálna hranica mesačného príjmu, potom deti študujúce na strednej škole môžu štipendium získať.

     Skúste si vypočítať štipendium pomocou appky:

     Sociálne štipendium pre stredoškolákov (studentskefinancie.sk)

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie