• Socialne štipendiá

    • Štipendiá v školskom roku 2020/2021

      

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      

     Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v  školskom roku 2020/2021 je:

      

     a) 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

      

     b) 31,65 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

      

     c) 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších

     predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

      

     V školskom roku 2020/2021 majú sumy životného minima nasledovné hodnoty:

      198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

      90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

     Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

      Zmeny nastali v tlačivách žiadostí a to:


     Žiadosť o poskytnutie štipendia

     Oproti pôvodnému tlačivu sú zmeny najmä po stránke formálnej. Pôvodné prvé dve strany textu sa aj po obsahovej stránke dali upraviť na jednu stranu. Výhody:

     • Záväzok žiadateľa a jeho čestné prehlásenie je na prvej strane (ťažko prehliadnuteľné).
     • Žiadosti o poskytnutie štipendia pre žiakov, ktorí budú poberať štipendium z dôvodu hmotnej núdze, nebudú potrebovať tretiu a štvrtú stranu žiadosti. Vzhľadom k tomu, že týchto žiakov je viac ako 9 500, školy ušetria nezanedbateľné množstvo papiera.

     Súhrnná žiadosť školy o platbu
     Pre zjednodušenie práce pracovníkov škôl táto žiadosť je urobená v Exceli, bunky sú naformátované tak, aby zápis do nich bol dôsledný (priemerný prospech na 2 desatinné miesta, symbol meny € a pod.). Tiež sa zamenilo poradie tabuliek pre celkovú požiadavku školy na platbu, ktorá je v tomto tlačive na prvej strane a menný zoznam žiakov nasleduje za ňou. Do menného zoznamu žiakov musí veľa škôl vkladať ďalšie riadky, často sa celková požiadavka na platbu dostala na 2 rôzne strany, čím sa táto časť žiadosti školy o platbu stávala menej prehľadnou.


     Žiadosť školy o zúčtovanie poskytnutej platby
     Pre zjednodušenie vypĺňania tohto tlačiva aj tu bol z praktických dôvodov uprednostnený Excel.


     V tomto školskom roku sa budú akceptovať už len nové tlačivá.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie