ŠkVP: „Ekonomika, právo a podnikanie“

4 - ročný študijný odbor

Charakteristika študijného odboru: výnimočné prepojenie ekonomických vied a právneho ekonomického základu, do jediného študijného odboru.

Základné ekonomické informácie prechádzajúce do hlbšieho poznania oblastí marketingu, manažmentu, účtovníctva, podnikania a potrebnej ekonomickej legislatívy, umocnené štúdiom troch svetových jazykov, anglického, nemeckého a ruského, zabezpečia širšie uplatnenie absolventa na trhu práce.

 

Profil absolventa: široký základ zo všeobecnovzdelávacích predmetov je obohatení o teoretické informácie ekonomických predmetov vhodne aplikovaných do praktického prevedenia ekonomických zručností žiaka. Žiak má možnosť počas štúdia si vyskúšať na predmete aplikovaná ekonomika v programoch Omega – vedenie firmy formou podvojného účtovníctva, v programe Olymp – registráciu firmy po personálnej stránke a tiež tvorbu miezd, v programe Alfa – nadobudnúť skúsenosti vedenia menších firiem a živnostníkov, vedením jednoduchého účtovníctva.

V spolupráci s firmou Poradca podnikateľa, naučiť sa využívať v praxi legislatívu Daňového a Mzdového centra, ktorú získala škola pre svoje vzdelávacie potreby.

Ide o skĺbenie ekonomického a právneho myslenia absolventa pre potreby verejného aj podnikateľského sektora.

V štúdiu je možné pokračovať na vysokých školách ekonomického, právneho a informatického charakteru.

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa