• Tvoja budúcnosť začína s nami.....teraz už aj na studujdigital.sk


     • Tvoja budúcnosť začína s nami.....teraz už aj na studujdigital.sk - Obrázok 1
     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      • vyučovanie v posledných ročníkoch končí 7. mája 2020,
      • vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020,
      • v školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne,
      • výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020,
      • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu, 
      • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. 

       

      Prílohy:

      Časová os pre žiakov a rodičov

      https://www.minedu.sk/data/att/16148.pdf

      Ako sa vypočíta známka

      https://www.minedu.sk/data/att/16145.pdf

      Čo sú príbuzné skupiny predmetov?

      https://www.minedu.sk/data/att/16146.pdf

     • Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR - 15. apríla 2020

     • S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej iexternej forme štúdia za dodržania presne určených podmienok.

      Viac tu: Usmernenie pre SŠ