• Začiatok školského roka 2020/2021

     • Informácie k otvoreniu školského roka

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a súčasne začiatok vyučovania je v stredu 2. septembra 2020 o 8,30 h.

      Žiaci sa zhromaždia v jednotlivých kmeňových triedach za dodržania bezpečnostných opatrení a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ  SR (ruky – odstup – rúško)

       

      Odporúčania:

      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
      • Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

      V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania,  pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

       

      Žiak si so sebou prinesie:

      • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      • vlastné pero
      • 2x rúško

       

      Všetkým pedagógom, zamestnancom školy  a žiakom prajem úspešný školský rok 2020/2021.

       

                                                                                                                          Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                             riaditeľka školy


      COVID_-_Dotaznik_zakonneho_zastupcu.docx
      COVID_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx