• Všeobecnovzdelávacie predmety

    • PK všeobecnovzdelávacích predmetov

      

     SJL, ANJ,NEJ/RUJ, OBN, DEJ, NBV, ETV, MAT INF, BIO, TEV

      

      

     Vedúca PK     

     Mgr. Janka Rotterová

     SJL,  ETV, OBN

     Mgr. Monika Hriníková

     NBV

     Mgr. Ján Fábian

     ANJ

     Mgr. Ivana Bršťáková, Mgr. Martina Kadáčková

     DEJ, BIO

     Mgr. Janka Rotterová

     MAT, RUJ       

     Ing.  Janka Pajgerová

     INF,

     Mgr. Miroslav Malacha

     TEV

     NEJ

      

     Sekcia cudzích jazykov

      

     Vedúca:

     RUJ

     NEJ

     ANK/KAJ

     Mgr. Richard Zaprihač

     Mgr. Andrea Mičianová

      

      

      

     Mgr. Andrea Mičianová

     Mgr. Janka Pajgerová

     Mgr. Andrea Mičianová

     Mgr. Ivana Bršťáková

     Mgr. Martina Kadáčková