Predmetové komisie

Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy, ktorých úloha spočíva v podieľaní sa na výchovnej a vzdelávacej činnosti školy, participujú na rozhodovaní a správnom fungovaní školy ako jednotného integrovaného celku.

Predmetové komisie zriaďuje riaditeľ školy. Na našej škole pracujú dve predmetové komisie:
PK – odborných predmetov
PK – všeobecno-vzdelávacích predmetov, v rámci komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov pracuje sekcia cudzích jazykov.

Predmetové komisie budú svoju pozornosť zameriavať na odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov pre rok daný školský rok jednotlivé aktivity školy, budú zosúladené s ponukami a odporúčaniami POP.
Každá predmetová komisia samostatne vypracuje svoj plán, ktorý bude zahŕňať plánované aktivity jednotlivých sekcií a tiež aj potrieb a záujmov žiakov a školy.


Plány práce PK  tvoria samostatnú dokumentáciu.

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa