Sociálne štipendiá

Štipendiá v školskom roku 2013/2014

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v  školskom roku 2013/2014 je:

 

a) 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 31,65 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších

predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

 

V školskom roku 2013/2014 majú sumy životného minima nasledovné hodnoty:

 198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

 90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

 Zmeny nastali v tlačivách žiadostí a to:


Žiadosť o poskytnutie štipendia

Oproti pôvodnému tlačivu sú zmeny najmä po stránke formálnej. Pôvodné prvé dve strany textu sa aj po obsahovej stránke dali upraviť na jednu stranu. Výhody:

  • Záväzok žiadateľa a jeho čestné prehlásenie je na prvej strane (ťažko prehliadnuteľné).
  • Žiadosti o poskytnutie štipendia pre žiakov, ktorí budú poberať štipendium z dôvodu hmotnej núdze, nebudú potrebovať tretiu a štvrtú stranu žiadosti. Vzhľadom k tomu, že týchto žiakov je viac ako 9 500, školy ušetria nezanedbateľné množstvo papiera.

Súhrnná žiadosť školy o platbu
Pre zjednodušenie práce pracovníkov škôl táto žiadosť je urobená v Exceli, bunky sú naformátované tak, aby zápis do nich bol dôsledný (priemerný prospech na 2 desatinné miesta, symbol meny € a pod.). Tiež sa zamenilo poradie tabuliek pre celkovú požiadavku školy na platbu, ktorá je v tomto tlačive na prvej strane a menný zoznam žiakov nasleduje za ňou. Do menného zoznamu žiakov musí veľa škôl vkladať ďalšie riadky, často sa celková požiadavka na platbu dostala na 2 rôzne strany, čím sa táto časť žiadosti školy o platbu stávala menej prehľadnou.


Žiadosť školy o zúčtovanie poskytnutej platby
Pre zjednodušenie vypĺňania tohto tlačiva aj tu bol z praktických dôvodov uprednostnený Excel.


V tomto školskom roku sa budú akceptovať už len nové tlačivá.

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa