• Odbor 6341 M

     • Štvorročným štúdiom v odbore škola podnikania získa absolvent odborný základ obohatený praktickými zručnosťami z oblasti manažmentu, marketingu, účtovníctva, právnej vedy a podnikateľských zručností. Je to moderný, zaujímavý odbor, ktorý ponúka mladej generácií možnosť formovania v ekonomickej oblasti s právnym povedomím.

     • Odborná spolupráca

     • Popri vysoko kvalifikovanom  pedagogickom vedení, naša škola spolupracuje s firmami v ekonomickej i informačnej oblasti, a tak žiaci prepájajú teoretické vedomosti s praktickými. Žiaci v treťom a štvrtom ročníku vykonávajú praktickú výuku priamo v ekonomických firmách alebo  v štátnej správe doma i v zahraničí. Teoretická výučba je pravidelne obohacovaná  o prednášky vedené odborníkmi z praxe ako napríklad inšpektorát práce, daňový úrad či podnikateľmi v súkromnej sfére.   

   • Počas štúdia môžeš získať

    Certifikáty KROS

    Štátnu skúšku z ADK

    Certifikáty „Cambridge“

    Odborná prax v zahraničí

    Skúsenosti s prácou v Microsoft 365

    Bonusy, ktoré získaš vďaka svojej snaživosti

     

    Dĺžka štúdia

    4- ročný študijný odbor

    Maturitná skúška

     

    Príspevok na vzdelávanie

    Príspevok na vzdelávanie je mesačne 20€ (platí sa iba 10 školských mesiacov)