• Čo je súčasťou kvalitného vzdelávania a ako pracujeme so žiakmi...

   • 18.03.2021 09:23
   • Na našej škole si uvedomujeme, že kvalitné vzdelávanie je rozhodujúce pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj žiaka a Etwinning projekt ku kvalitnému vzdelávaniu rozhodne patrí.

   • Na projekte sa podieľali tri krajiny – Slovensko, Rumunsko a Nemecko. Cieľom projektu bolo pochopiť a prijať odlišnosti a originalitu iných kultúrnych identít, a súčasne zdokonaľovať jazykové schopnosti a rozvíjanie komunikačných zručností a jazykových stratégií žiaka. Edukačná činnosť bola zameraná na spoznávanie Vianočných tradícií v partnerských krajinách. Porozumeniu a rešpektovaniu inej kultúry predchádzalo vytváranie predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam slovenských tradícií, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Počas trvania projektu sa u žiaka prehlbovala láska k tradíciám a rozvíjala akceptácia kultúrnej rozmanitosti, rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Okrem uvedeného, sme prácou na projekte podporili záujem žiaka o štúdium anglického jazyka, zlepšili výsledky vzdelávania a zvýšili efektivitu práce žiakov.

    Projekt bol súčasťou vzdelávacích oblastí: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia; a predmetu Anglický jazyk. Projekt tvoril doplnok a inovatívnu formu vyučovania v rámci maturitnej témy z anglického jazyka - Multikultúrna výchova. Okrem toho práca na projekte umožňovala vzájomné prepojenie prierezových tém - Multikultúrna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.

    U žiaka boli rozvíjané kľúčové kompetencie z oblasti multikultúrneho porozumenia s cieľom rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne entity, rozvoj prosociálneho správania; ďalej jazykové stratégie a kompetencie zamerané na vnímanie a postupné osvojovanie si jazyka, ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, a zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie v cudzom jazyku.

   • Naspäť na zoznam článkov