• Prijímacie konanie 2020/2021

    • Kritériá pre prijímacie konanie do I. ročníka

     Súkromnej strednej odbornej školy

     Saleziánska 18, 010 01 Žilina

     pre školský rok 2020/2021

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia v súlade s § 65 ods. 1 – 5  Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa

     1. kolo 1. termín 11. máj 2020

     1.  kolo 2. termín 14. máj 2020

      pre študijný odbor 2569 M informačné a digitálne technológie

     Čl. I.

     VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA

      1. Uchádzač navštevuje 9. ročník základnej školy a jej štúdium úspešne ukončí najneskôr do 31. augusta 2020.

      2. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.

      3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      4. Maximálny možný počet prijatých uchádzačov je 28 do 1 triedy.

      5. V zmysle § 65 ods. 5) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľka školy bez prijímacej skúšky. Takýto uchádzač bude prijatý bez ohľadu na poradie podľa kritérií v Čl. II.

     Čl. II

     Kritéria na prijatie uchádzačov do prvého ročníka v šk. roku 2020/2021

     1. Prijatie bez prijímacích skúšok

     Bez prijímacích skúšok budú prijatí  tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli úspešnosť v obidvoch predmetoch slovenský jazyk a literatúra  a matematika najmenej 90% za každý predmet samostatne podľa Čl. I, ods. 5.
     O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky rozhodne riaditeľka školy do 5. mája 2020.

     2. Prijatie na základe prijímacích skúšok

     Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah skúšok zodpovedá vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ.

     Pri hodnotení sa bude v bodovom systéme zohľadňovať:

     Matematika:

     - maximálny počet získaných bodov                                                  30 bodov

     Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku z predmetu matematika ak získa minimálne 10 bodov z celkového počtu 30 bodov.

     Slovenský jazyk a literatúra:

     - maximálny počet získaných bodov                                                   30 bodov

     Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra ak z celkového počtu bodov získa minimálne 10 bodov.

     3. Prospech uchádzača  ZŠ na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka:

     z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a fyzika /prípadne iný cudzí jazyk/ sa pri prijatí hodnotí nasledovne:

     • výborný prospech v predmete                                                 5 bodov
     • chválitebný prospech v predmete                                           3 body
     • dobrý prospech v predmete                                                     1 bod

     4. Hodnotenie celkového prospechu žiaka na konci 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka:

     • prospech                                    1,00                                           20 bodov

                                                          do  1,20                                            18

                                                          do  1,50                                            14

                                                          do  1,80                                            10

                                                          do  2,00                                              8

                                                          do  2,20                                              4

                                                          do  2,40                                              2

                                                          2,41  a viac                                         0

     5. Umiestnenie uchádzača v olympiáde v okresnom, krajskom a vyšších kolách:

     • okresné kolo                       1. miesto                                          10 bodov

                                                          2. miesto                                            5 bodov

                                                          3. miesto                                            3 bodov

                                                            úspešný riešiteľ                               1 body

     • krajské kolo                        1. miesto                                          20 bodov

                                                          2. miesto                                          10 bodov

                                                          3. miesto                                           5 bodov

                                                           úspešný riešiteľ                               3 body

     6. Výsledky Testovanie 9/2020 pre uchádzačov zo ZŠ z predmetu matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Žiak získa 0,5 bodu za každé získané percento v Testovaní 9/2020 z uvedených predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     7. Uchádzači budú pri prijímaní zoradení do poradia podľa počtu získaných bodov od najvyššieho po najnižší počet bodov.

     8.  Pri rovnosti bodov sa poradie prijatých uchádzačov určí na základe:

     • uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou na základe rozhodnutia posudkovej komisie,
     • uchádzači s vyšším počtom bodov pri Testovaní 9/2020,
     • uchádzači s lepším prospechom v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a fyzika v ročníkoch 6. – 9.

     9. Zverejnenie výsledkov a zápis prijatých uchádzačov:

     • riaditeľka školy zverejní výsledky prijatia bez prijímacích skúšok do dňa 5. mája 2020 do 14.00 hod., na web stránke školy,
     • výsledky úspešnosti vykonania prijímacej skúšky v danom dni  budú zverejnené vždy  po 14.00 hod., na web stránke školy,
     • komplexné výsledky prijatých uchádzačov budú zverejnené 14. mája 2020 po 15.00 h, na stránke školy,
     • škola vykoná zápis prijatých uchádzačov dňa 5. mája 2020 od 8,30 – 15,30  (pre uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok)
     • 18. - 20. mája 2020 (pre uchádzačov prijatých po prijímacích skúškach) v čase 8,30 –15,30 h v riaditeľni školy,
     • pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným kódom,
     • škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá zákonnému zástupcovi uchádzača príslušná základná škola,
     • v prípade, že sa uchádzač zapíše na štúdium na druhú strednú školu, v rámci svojej prihlášky, je povinný neodkladne informovať školu o tomto akte,
     • zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium sa môže do 5 dni odo dňa doručenia rozhodnutia odvolať písomnou formou riaditeľke školy,
     • všetky informácie ohľadom kritérií a tiež prijatých uchádzačoch si môžete pozrieť na web stránke školy www.ssosza.sk, telefonicky na čísle 0911 566 901, 0911 556 900 alebo osobne na riaditeľstve školy.

     10.  Druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

     Žiaci, ktorí neboli prijatí do študijných odborov na iných školách v termíne I. kola prijímacích skúšok, sa môžu zúčastniť druhého kola prijímacích skúšok na našej Súkromnej strednej odbornej škole, a to v termíne 16. júna 2020.

     Žilina, 10. februára 2020                                                    Ing. Gabriela Pažická

                                                                                             riaditeľka školy