Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Cvičná firma CFA
Dane pre podnikateľov DPP
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty HVY
Hospodársky týždeň HTZ
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Podnikanie PDN
Podnikateľská etika ETP
Podnikateľská komunikácia PKK
Podnikateľské analýzy PAL
Podnikové financie POF
Poisťovníctvo pre podnikateľov PPF
Poradenstvo pre podnikateľov PDS
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PXA
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Triednická hodina THR
Účtovníctvo UCT

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2019

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa